Neodvisni pregled

Neodvisni pregled poslovanja je celovit finančni pregled poslovanja družbe, ki zajema tako pregled preteklega poslovanja kot tudi planov in prognoz za prihodnost. Storitev neodvisnega pregleda je običajno osnova in predpogoj za izvedbo učinkovitega finančnega in poslovnega prestrukturiranja družbe.

    Neodvisni pregled poslovanja je sestavljen iz dveh delov oziroma faz:


    I. Analiza poslovnega modela in trenutne situacije:

   • Pregled trenutnega finančnega položaja podjetja (pregled postavk premoženja, virov sredstev, izvedba prevrednotenj, izračun likvidacijske vrednosti)
   • Pregled organiziranosti poslovnih funkcij in razpoložljivosti resursov
   • Pregled uspešnosti doseganja načrtov podjetja v preteklosti in ugotavljanje ključnih razlogov za nastop težav pri poslovanju
   • Analiza prodajnih trgov (tržni potencial, konkurenca, panožni trendi, identifikacija ključnih proizvodov, trženjski splet, opredelitev ključnih tveganj prodajnega trga)
   • Analiza nabavnih trgov (elastičnost pogojev nabave, opredelitev ključnih tveganj nabavnega trga)
   • II. Načrtovanje poslovanja:

   • Analiza možnosti dolgoročne vzdržnosti poslovanja podjetja
   • Analiza komparativnih straških prednosti družbe in priprava razvojnih scenarijev
   • Pregled strateški plana poslovodstva
   • Projekcije poslovanja (projekcije na podlagi plana poslovodstva, korekcije in prilagoditve na podlagi realističnih pričakovanj)
   • Analiza občutljivosti (identifikacija ključnih faktorjev denarnega toka in simulacije poslovanja pri spremembi ključnih faktorjev)